An Elephant Sitting Still

An Elephant Sitting Still (Da xiang xi di er zuo)

de Hu Bo© Capricci Films / Les Bookmakers

tags Hu Bo,