Portrait de femmes chinoises

Portrait de femmes chinoises (Niu Lang Zhi Nu)

de Yin Lichuan

tags Yin Lichuan,