© Wild Bunch DistributionThe Grandmaster

The Grandmaster (Yi Dai Zong Shi)

de Wong Kar Wai

tags Wong Kar Wai,