Kenji Mizoguchi en 8 films

Kenji Mizoguchi en 8 films

de Kenji MizoguchiL'Intendant Sansho | © Capricci

tags Kenji Mizoguchi,