Le Fossé (The Ditch)

Le Fossé (The Ditch) (Jiabiangou)

de Wang Bing

tags Venezia 67, Wang Bing, Mostra de Venise 2010,