Xiao Wu, artisan pickpocket
Cet article fait partie du dossier Jia Zhang-ke

Xiao Wu, artisan pickpocket (小武)

tags Jia Zhang-ke,