Ponyo sur la falaise

Ponyo sur la falaise (Gake no Ue no Ponyo)

de Hayao Miyazaki

tags Hayao Miyazaki, Studio Ghibli,