Kiyoshi Kurosawa

Kiyoshi Kurosawa (pour la sortie de son film « Tokyo Sonata »)

tags Kiyoshi Kurosawa,