Shield of Straw

Shield of Straw (Wara no Tate)

de Takashi Miike

tags Takashi Miike,