tags Kiyoshi Kurosawa, James N. Kienitz Wilkins, Matías Piñeiro, Midi Z, Douglas Gordon, Anocha Suwichakornpong, Ulrich Seidl, Arnaud des Pallières, Adam Leon, Kelly Reichardt, Hong Sang-soo, Eduardo Williams,