tags Adam Leon, Anocha Suwichakornpong, Arnaud des Pallières, Douglas Gordon, Eduardo Williams, Hong Sang-soo, James N. Kienitz Wilkins, Kelly Reichardt, Kiyoshi Kurosawa, Matías Piñeiro, Midi Z, Ulrich Seidl,